แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

 

ข้อมูลพื้นฐาน

  >>O1  โครงสร้าง

  >>O2  ข้อมูลผู้บริหาร

  >>O3  อำนาจหน้าที่

  >>O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

  >>O5  ข้อมูลการติดต่อ

  >>O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  >>O7  ข่าวประชาสัมพันธ์

  >>O8  Q&A

  >>O9  Social Network  :  https://www.facebook.com/bansompoiSchl


การบริหารงาน

  >>O10  แผนดำเนินงานประจำปี

  >>O11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

  >>O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  >>O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
               คู่มืองานบุคลากร  
               คู่มือบริหารงประมาณ  
               คู่มือบริหารงานทั่วไป  
               คู่มือบริหารงานวิชาการ

  >>O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  >>O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  >>O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  >>O17  E–Service


การบริหารเงินงบประมาณ

  >>O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
               ปี 2563

  >>O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

  >>O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  >>O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  >>O22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  >>O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  >>O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
               ปี 2562
               ปี 2563


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  >>O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  >>O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  >>O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  >>O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


การส่งเสริมความโปร่งใส

  >>O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  >>O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  >>O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

  >>O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  >>O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  >>O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  >>O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  >>O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  >>O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  >>O39  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  >>O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

  >>O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  >>O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  >>O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

footer01.jpg