แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

  ไฟล์ประกอบ
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
 ส่วนที่ 3 กรอบนโยบายโครงการประชารัฐด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาผู้นำ
 ส่วนที่ 4 แผนงานการพัฒนาการปฏิรูปการศึกษา 10 ด้าน (Strategic Transformation)
 1-โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
 2-โครงการห้องสมุดมีชีวิต
 3-โครงการโรงเรียนคุณธรรม
 4-โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 5-โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
 6-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
 7-โครงการสัมพันธ์ชุมชน
 8-โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 9-โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและระบบควบคุมภายใน
 10-โครงการพัฒนาบุคลากร
 11-โครงการซ่อมแซมและจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
footer01.jpg