ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030605
รหัส Smis 8 หลัก :
  46032005
รหัส Obec 6 หลัก :
  030605
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พุทโธภาวนาประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PHOOTHOPAWANAPARSASAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านกุดบอด
ตำบล :
  สงเปลือย
อำเภอ :
  เขาวง
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46160
โทรศัพท์ :
  043-852385
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 กันยายน 2534
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตวงนารายณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สงเปลือย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.
footer01.jpg