แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

 

ข้อมูลพื้นฐาน

          >>O1  โครงสร้าง

          >>O2  ข้อมูลผู้บริหาร

          >>O3  อำนาจหน้าที่

          >>O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

          >>O5  ข้อมูลการติดต่อ

          >>O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          >>O7  ข่าวประชาสัมพันธ์

          >>O8  Q&A

          >>O9  Social Network   

การบริหารงาน

         >>O10  แผนดำเนินงานประจำปี

        >>O11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

        >>O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

        >>O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

                    คู่มืองานบุคลากร

                    คู่มือบริหารงานประมาณ

                    คู่มือบริหารงานทั่วไป

                    คู่มือบริหารงานวิชาการ

         >>O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

         >>O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

         >>O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

          >>O17  E–Service

 

การบริหารเงินงบประมาณ

          >>O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                       ปี 2563

         >>O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

         >>O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

         >>O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

         >>O22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

         >>O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

         >>O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

                      ปี 2562

                      ปี 2563

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        >>O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

         >>O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

         >>O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

         >>O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

         >>O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          >>O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          >>O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

         >>O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

         >>O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

         >>O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

         >>O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

         >>O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

         >>O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

         >>O39  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

         >>O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

         >>O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

         >>O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         >>O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

 

ข้อมูลพื้นฐาน

  >>O1  โครงสร้าง

  >>O2  ข้อมูลผู้บริหาร

  >>O3  อำนาจหน้าที่

  >>O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

  >>O5  ข้อมูลการติดต่อ

  >>O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  >>O7  ข่าวประชาสัมพันธ์

  >>O8  Q&A

  >>O9  Social Network  :  https://www.facebook.com/bansompoiSchl


การบริหารงาน

  >>O10  แผนดำเนินงานประจำปี

  >>O11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

  >>O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  >>O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
               คู่มืองานบุคลากร  
               คู่มือบริหารงประมาณ  
               คู่มือบริหารงานทั่วไป  
               คู่มือบริหารงานวิชาการ

  >>O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  >>O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  >>O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  >>O17  E–Service


การบริหารเงินงบประมาณ

  >>O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
               ปี 2563

  >>O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

  >>O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  >>O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  >>O22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  >>O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  >>O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
               ปี 2562
               ปี 2563


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  >>O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  >>O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  >>O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  >>O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


การส่งเสริมความโปร่งใส

  >>O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  >>O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  >>O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

  >>O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  >>O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  >>O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  >>O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  >>O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  >>O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  >>O39  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  >>O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

  >>O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  >>O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  >>O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

     แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

  ไฟล์ประกอบ
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
 ส่วนที่ 3 กรอบนโยบายโครงการประชารัฐด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาผู้นำ
 ส่วนที่ 4 แผนงานการพัฒนาการปฏิรูปการศึกษา 10 ด้าน (Strategic Transformation)
 1-โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
 2-โครงการห้องสมุดมีชีวิต
 3-โครงการโรงเรียนคุณธรรม
 4-โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 5-โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
 6-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
 7-โครงการสัมพันธ์ชุมชน
 8-โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 9-โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและระบบควบคุมภายใน
 10-โครงการพัฒนาบุคลากร
 11-โครงการซ่อมแซมและจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
footer01.jpg