ข่าวกิจกรรม

 


เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ (GOAL)

    1.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

  2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

  3.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้  ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  4.  สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  5.  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  6.  สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

  7.  สถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนอย่างคุ้มค่า

 8.  สถานศึกษานำภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมใช้ในการจัดการศึกษา

 9.  สถานศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรมที่โดดเด่น

 10. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางประชาคมอาเซียน

ผู้บริหาร


นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
083-3568939

เว็บ สพม.

เว็บไซต์หน่วยงานรัฐ

ข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์

นสพ.ออนไลน์