ข่าวกิจกรรม

 


พันธกิจ

พันธกิจ(Mission)

        1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

       2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์   ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

      3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้  ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้และ   พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

     4.  พัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     5.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและ  ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

   6.  นำภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

   7.  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมของสถานศึกษาให้โดดเด่น

   8.  จัดกิจกรรม  การเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน

ผู้บริหาร


นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
083-3568939

เว็บ สพม.

เว็บไซต์หน่วยงานรัฐ

ข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์

นสพ.ออนไลน์