ข่าวกิจกรรม

 


วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  นำความรู้  เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น  น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคง

ผู้บริหาร


นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
083-3568939

เว็บ สพม.

เว็บไซต์หน่วยงานรัฐ

ข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์

นสพ.ออนไลน์