วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

611

วิสัยทัศน์  (Vision) โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์

          มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  นำความรู้สู่สากล เชิดชู  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยครูมืออาชีพ  และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

 

พันธกิจ ( Mission) โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์

 

 1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมไทย 12 ประการของสถานศึกษาให้โดดเด่น
 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  แสวงหาความรู้จาก

       แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 1. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตามหลัก

       ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 1. พัฒนาครูและบุคลากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่สากล
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วมจากชุมชนท้องถิ่นและภาคี

       เครือข่ายทางการศึกษา

 

เป้าหมาย (GOAL) โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์

 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย 12  ประการ
 2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
 3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
 4. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนนักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในด้านอาชีพ ทักษะกระบวนการทำงาน กระบวนการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน การแสวงหาความรู้ และการจัดการ
 5. ครูและบุคลากรจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 6. สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 7. สถานศึกษาจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 8. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพแบบมีส่วนร่วม

9.สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

 

กลยุทธ์ (strategy) โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
 3. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

พิมพ์   อีเมล