วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

137

พันธกิจ ( Mission) โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์

 

 1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมไทย 12 ประการของสถานศึกษาให้โดดเด่น

 2. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  แสวงหาความรู้จาก

       แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 1. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตามหลัก

       ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้การมีส่วนร่วมจากชุมชนท้องถิ่นและภาคี

       เครือข่ายทางการศึกษา

 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน

 

เป้าหมาย (GOAL) โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์

 

 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย  12  ประการ

 2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

 3. ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

 5. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 6. สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 7. สถานศึกษาจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 8. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยใช้การมีส่วนร่วม

 9. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางประชาคมอาเซียน

              

กลยุทธ์ (strategy) โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์

 

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

 3. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 4. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

 5. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางประชาคมอาเซียน

 6. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

 7. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

 

ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

  เอกลักษณ์ของโรงเรียน

 

สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  (การสานกระติบข้าว)


พิมพ์   อีเมล