คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

225

1. นายอุดม  บาลเพชร          ผู้ทรงคุณวุฒิ           ประธานกรรมการ

2. นายวิเชียร  นิลจำเริญ        ผู้แทนผู้ปกครง        กรรมการ

3. นางกาญจนา  อัยวรรณ      ผู้แทนครู                กรรมการ

4. นางใบราญ  สนทยา          ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ

5. นายทองสุข  หาศิริ            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

6. นางสุพรรณี  แคล่วคล่อง   ผู้แทนศิษย์เก่า         กรรมการ

7. นายบุระ  สมบัติภูธร            ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ

8. นายสำโรง  หาศิริ              ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ


พิมพ์   อีเมล