เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

 
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ (พ.ป.ส.)
จังหวัดกาฬสินธุ์
 
พุทโธภาวนาประชาสรรค์
สถาบันให้การศึกษา
เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนา
เป็นแหล่งปัญญาสร้างชีวาให้สดใส

ขาวฟ้าคู่อาณาสีงามเด่น
ทั่วบริเวณร่มเย็นกว่าแดนใด
ขาวคือความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ
ฟ้ากว้างใหญ่ของความหวังเป็นสำคัญ

** มีศีลธรรม นำการศึกษา กีฬาเฟื่องฟู
กตัญญูเป็นเลิศ เชิดชูคำขวัญ
สร้างสังคมให้เจริญผูกความสำคัญ
รักสถาบันเหนือยิ่งกว่าสิ่งใด

พุทโธภาวนาประชาสรรค์

ร่วมใจกันนำสังคมให้ก้าวไกล
เกียรติศักดิ์ศรีเรามีทั่วแดนไทย
ก้าวต่อไปสู่จุดหมายให้วัฒนา (ซ้ำ) **

 

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์

 

โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์เป็นโรงเรียน มัธยมขนาดเล็ก  ประจำตำบล ตั้งอยู่ในเขตตำบลสงเปลือย  อำเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์  46160  มีเนื้อที่ 58 ไร่  29  ตารางวา

วันที่ 7 กันยายน 2534 ทางสภาตำบลสงเปลือยได้มีมติที่ประชุมตกลงกันขอให้ทางโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร จัดตั้งสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลสงเปลือย  โดยให้เหตุผลถึงอุปสรรคปัญหาในการเดินทางของเยาวชนที่ต้องการศึกษาต่อ โดยทางสภาตำบลจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือที่ดิน จำนวน 45 ไร่ 29 ตารางวา

วันที่ 25 กันยายน 2534  นายถวิล  เรืองไชย ประธานสภาตำบลสงเปลือยได้ยื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

            วันที่ 20 ธันวาคม 2534  ได้มีหนังสือที่ กส (สศจ.) 0030/1057 แจ้งว่ากรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเขาวงพิทยาคารได้จัดตั้งโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร (สาขากุดบอด) ที่ตำบล          สงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

            วันที่ 20 มีนาคม 2535  พ่อค้า ประชาชน ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 6 ห้องเรียน เป็นโครงไม้อมเปลือก มุ่งหญ้าคา พื้นดินอันแน่น กั้นฝาแฝก บนเนื้อที่  45 ไร่ 29 ตารางวา ในบริเวณป่าช้าบ้านกุดบอด ตำบลสงเปลือย โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

             วันที่ 11 พฤษภาคม 2535 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้แยกเป็นเอกเทศจากโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร มีครู-อาจารย์ จำนวน 7 คน นักการจำนวน 1 คน ยามรักษาการณ์ 1 คน นักเรียนจำนวน 400 คน ผู้บริหารคนแรก คือ นายสัญชาติ  ตาลชัย ตำแหน่งครูใหญ่

ปีงบประมาณ 2536 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ แบบ ก จำนวน 1 หลัง  อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ แบบ ข จำนวน 1 หลัง  อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ แบบ ค จำนวน 1 หลัง  บ้านพักครู จำนวน 2 หลัง ห้องน้ำ ห้องส้วม สำหรับนักเรียน จำนวน 2 หลัง

ปี 2538 หลวงพ่อภาวนาพุทโธ ได้บริจาคที่ดินให้โรงเรียนจำนวน 13 ไร่ พร้อมอาคารเรียน 216 ล (ปรับปรุง 29) จำนวน 1หลัง

 ปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง

ปัจจุบันมีครูประจำการ 14 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูพิเศษ 2 คน    นักการภารโรง 1  คน พนักงานขับรถ 1 คน ปีการศึกษา  2560  มีนักเรียนทั้งหมด 102  คน จำนวน  6  ห้องเรียน

 

           ทำเนียบผู้บริหาร

 

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1

2

3

4

5

นายสัญชาติ  ตาลชัย                          

นายกิติพงษ์  โพธิ์พรม

นายพิสิฐพงศ์  แจ่มใส          

นายบรรจง  วันทา 

นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง

2535 - 2539

2539 - 2551

2551 - 2555

2555 – 2557

2557 – ปัจจุบัน

 

ข้อมูลอาคารสถานที่    

           อาคารเรียนถาวร

 1. อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก  ข  ค                           3  หลัง
 2. อาคารแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29) 16  ห้อง                1  หลัง
 3. อาคาร 216 ล 16  ห้อง                                        1  หลัง

         อาคารประกอบ

    1.โรงอาหาร ( สร้างปี 2547 )                                    1  หลัง  

 1. ห้องน้ำห้องส้วม                                                 2  หลัง

           ห้องเรียนพิเศษ

 1. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 23 เครื่อง
 2. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง 
 3. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1 ห้อง
 4. ห้องปฏิบัติธรรม 1 ห้อง
 5. ห้องสมุด 1  หลัง
 6. ห้องโสตทัศนศึกษา
 7. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 4 ห้อง
 8. ห้องแนะแนว 1 ห้อง
 9. ห้องกลุ่มสาระ / ห้องสมุดกลุ่มสาระ 5  ห้อง
 10. ห้องประวัติศาสตร์ 1 ห้อง
 • ห้องพิเศษ
 • ห้องผู้บริหาร/ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล / ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ /
 • ห้องสำนักงานกลุ่มการบริหารงบประมาณและแผน / ห้องสำนักงานกลุ่มการบริหารทั่วไป/ ห้องสำนักงานกลุ่มการบริหารกิจกรรมนักเรียน / ห้องสำนักงานกลุ่มการบริหารปกครองและวินัยนักเรียน 1  ห้อง / ห้องประชุม 1 ห้อง/ ห้องพยาบาล

 

 

 

                     

ข้อมูลบุคลากร

 ข้อมูลบุคลากร  (ข้อมูล  ณ วันที่ 1  ตุลาคม 2560)

 

ประเภทบุคลากร

เพศ

ระดับการศึกษาสูงสุด

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี

สูงกว่า ป.ตรี

รวมทั้งหมด

ผู้อำนวยการ

1

-

-

-

1

1

รองผู้อำนวยการ

-

-

-

-

 

-

ครูประจำการ

4

10

-

5

9

14

พนักงานราชการ

2

-

-

2

 

 2

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

-

-

-

-

 

-

ครูพิเศษ

2

-

-

2

 

2

เจ้าหน้าที่ธุรการ

1

-

-

1

 

 1

ลูกจ้างประจำ

1

-

1

1

 

1

รวม

12

10

1

11

10

21

-มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก  13  คน (81.25 %) 

-มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด 3 คน ( 18.75 %)

 

ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

 

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย (คน)

หญิง (คน)

(คน)

ม.1

 5

 1

6

ม.2

 6

 7

  13

ม. 3

 4

 6

  10

รวม  ม.ต้น

   

 29

ม. 4

 2

4

6

ม. 5

 12

 9

 21

ม. 6

 1

5

6

รวม  ม.ปลาย

   

33

รวมทั้งหมด

30

32

          62

 

สัญลักษณ์

 

            พปส คล้องเกี่ยวกันภายในวงกลม เสมาเปล่งรัศมีอยู่เหนือโบว์ ร.ร.พุทโธภาวนาประชาสรรค์  หมายถึง สถานที่สร้างปวงประชาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ดังเครื่องหมายเสมา สร้างคุณงามความดีดังนามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเจริญงอกงามแพร่ไพศาลดังรัศมีที่เปล่งแสง  \           

อักษรย่อ

พ.ป.ส.

สีประจำโรงเรียน

ขาว  ฟ้า

สีขาว                 หมายถึง            ความดีงาม  ความบริสุทธิ์

สีฟ้า                  หมายถึง            ความหวัง ความกว้างใหญ่ไพศาล ความมีเมตตา

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน      ต้นคูน

ปรัชญาของโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์           แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 คติพจน์               มีศีลธรรม  นำการศึกษา  กีฬาเฟื่องฟู  กตัญญูเป็นเลิศ

 คติธรรม          นตถิ   ปญญา   สมา  อาภาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

พันธกิจ ( Mission) โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์

 

 1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมไทย 12 ประการของสถานศึกษาให้โดดเด่น

 2. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  แสวงหาความรู้จาก

       แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 1. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตามหลัก

       ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้การมีส่วนร่วมจากชุมชนท้องถิ่นและภาคี

       เครือข่ายทางการศึกษา

 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน

 

เป้าหมาย (GOAL) โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์

 

 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย  12  ประการ

 2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

 3. ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

 5. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 6. สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 7. สถานศึกษาจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 8. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยใช้การมีส่วนร่วม

 9. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางประชาคมอาเซียน

              

กลยุทธ์ (strategy) โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์

 

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

 3. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 4. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

 5. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางประชาคมอาเซียน

 6. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

 7. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

 

ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

  เอกลักษณ์ของโรงเรียน

 

สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  (การสานกระติบข้าว)

Publish modules to the "offcanvs" position.