สัญลักษณ์

709

 

            พปส คล้องเกี่ยวกันภายในวงกลม เสมาเปล่งรัศมีอยู่เหนือโบว์ ร.ร.พุทโธภาวนาประชาสรรค์  หมายถึง สถานที่สร้างปวงประชาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ดังเครื่องหมายเสมา สร้างคุณงามความดีดังนามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเจริญงอกงามแพร่ไพศาลดังรัศมีที่เปล่งแสง  \           

อักษรย่อ

พ.ป.ส.

สีประจำโรงเรียน

ขาว  ฟ้า

สีขาว                 หมายถึง            ความดีงาม  ความบริสุทธิ์

สีฟ้า                  หมายถึง            ความหวัง ความกว้างใหญ่ไพศาล ความมีเมตตา

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน      ต้นคูน

ปรัชญาของโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์           แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 คติพจน์               มีศีลธรรม  นำการศึกษา  กีฬาเฟื่องฟู  กตัญญูเป็นเลิศ

 คติธรรม          นตถิ   ปญญา   สมา  อาภา
พิมพ์   อีเมล