ข้อมูลทั่วไป

392

ประวัติโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์

 

โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์เป็นโรงเรียน มัธยมขนาดเล็ก  ประจำตำบล ตั้งอยู่ในเขตตำบลสงเปลือย  อำเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์  46160  มีเนื้อที่ 58 ไร่  29  ตารางวา

วันที่ 7 กันยายน 2534 ทางสภาตำบลสงเปลือยได้มีมติที่ประชุมตกลงกันขอให้ทางโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร จัดตั้งสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลสงเปลือย  โดยให้เหตุผลถึงอุปสรรคปัญหาในการเดินทางของเยาวชนที่ต้องการศึกษาต่อ โดยทางสภาตำบลจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือที่ดิน จำนวน 45 ไร่ 29 ตารางวา

วันที่ 25 กันยายน 2534  นายถวิล  เรืองไชย ประธานสภาตำบลสงเปลือยได้ยื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

            วันที่ 20 ธันวาคม 2534  ได้มีหนังสือที่ กส (สศจ.) 0030/1057 แจ้งว่ากรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเขาวงพิทยาคารได้จัดตั้งโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร (สาขากุดบอด) ที่ตำบล          สงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

            วันที่ 20 มีนาคม 2535  พ่อค้า ประชาชน ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 6 ห้องเรียน เป็นโครงไม้อมเปลือก มุ่งหญ้าคา พื้นดินอันแน่น กั้นฝาแฝก บนเนื้อที่  45 ไร่ 29 ตารางวา ในบริเวณป่าช้าบ้านกุดบอด ตำบลสงเปลือย โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

             วันที่ 11 พฤษภาคม 2535 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้แยกเป็นเอกเทศจากโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร มีครู-อาจารย์ จำนวน 7 คน นักการจำนวน 1 คน ยามรักษาการณ์ 1 คน นักเรียนจำนวน 400 คน ผู้บริหารคนแรก คือ นายสัญชาติ  ตาลชัย ตำแหน่งครูใหญ่

ปีงบประมาณ 2536 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ แบบ ก จำนวน 1 หลัง  อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ แบบ ข จำนวน 1 หลัง  อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ แบบ ค จำนวน 1 หลัง  บ้านพักครู จำนวน 2 หลัง ห้องน้ำ ห้องส้วม สำหรับนักเรียน จำนวน 2 หลัง

ปี 2538 หลวงพ่อภาวนาพุทโธ ได้บริจาคที่ดินให้โรงเรียนจำนวน 13 ไร่ พร้อมอาคารเรียน 216 ล (ปรับปรุง 29) จำนวน 1หลัง

 ปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง

ปัจจุบันมีครูประจำการ 14 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูพิเศษ 2 คน    นักการภารโรง 1  คน พนักงานขับรถ 1 คน ปีการศึกษา  2560  มีนักเรียนทั้งหมด 102  คน จำนวน  6  ห้องเรียน

 

           ทำเนียบผู้บริหาร

 

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1

2

3

4

5

นายสัญชาติ  ตาลชัย                          

นายกิติพงษ์  โพธิ์พรม

นายพิสิฐพงศ์  แจ่มใส          

นายบรรจง  วันทา 

นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง

2535 - 2539

2539 - 2551

2551 - 2555

2555 – 2557

2557 – ปัจจุบัน

 

ข้อมูลอาคารสถานที่    

           อาคารเรียนถาวร

 1. อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก  ข  ค                           3  หลัง
 2. อาคารแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29) 16  ห้อง                1  หลัง
 3. อาคาร 216 ล 16  ห้อง                                        1  หลัง

         อาคารประกอบ

    1.โรงอาหาร ( สร้างปี 2547 )                                    1  หลัง  

 1. ห้องน้ำห้องส้วม                                                 2  หลัง

           ห้องเรียนพิเศษ

 1. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 23 เครื่อง
 2. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง 
 3. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1 ห้อง
 4. ห้องปฏิบัติธรรม 1 ห้อง
 5. ห้องสมุด 1  หลัง
 6. ห้องโสตทัศนศึกษา
 7. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 4 ห้อง
 8. ห้องแนะแนว 1 ห้อง
 9. ห้องกลุ่มสาระ / ห้องสมุดกลุ่มสาระ 5  ห้อง
 10. ห้องประวัติศาสตร์ 1 ห้อง
 • ห้องพิเศษ
 • ห้องผู้บริหาร/ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล / ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ /
 • ห้องสำนักงานกลุ่มการบริหารงบประมาณและแผน / ห้องสำนักงานกลุ่มการบริหารทั่วไป/ ห้องสำนักงานกลุ่มการบริหารกิจกรรมนักเรียน / ห้องสำนักงานกลุ่มการบริหารปกครองและวินัยนักเรียน 1  ห้อง / ห้องประชุม 1 ห้อง/ ห้องพยาบาล

 

 

 

                     


พิมพ์   อีเมล