มาตรการหลักป้องกันโรคโควิด-19 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์
วันครู 2563
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

1. นายอุดม  บาลเพชร          ผู้ทรงคุณวุฒิ           ประธานกรรมการ

2. นายวิเชียร  นิลจำเริญ        ผู้แทนผู้ปกครง        กรรมการ

3. นางกาญจนา  อัยวรรณ      ผู้แทนครู                กรรมการ

4. นางใบราญ  สนทยา          ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ

5. นายทองสุข  หาศิริ            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

6. นางสุพรรณี  แคล่วคล่อง   ผู้แทนศิษย์เก่า         กรรมการ

7. นายบุระ  สมบัติภูธร            ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ

8. นายสำโรง  หาศิริ              ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ

 
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ (พ.ป.ส.)
จังหวัดกาฬสินธุ์
 
พุทโธภาวนาประชาสรรค์
สถาบันให้การศึกษา
เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนา
เป็นแหล่งปัญญาสร้างชีวาให้สดใส

ขาวฟ้าคู่อาณาสีงามเด่น
ทั่วบริเวณร่มเย็นกว่าแดนใด
ขาวคือความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ
ฟ้ากว้างใหญ่ของความหวังเป็นสำคัญ

** มีศีลธรรม นำการศึกษา กีฬาเฟื่องฟู
กตัญญูเป็นเลิศ เชิดชูคำขวัญ
สร้างสังคมให้เจริญผูกความสำคัญ
รักสถาบันเหนือยิ่งกว่าสิ่งใด

พุทโธภาวนาประชาสรรค์

ร่วมใจกันนำสังคมให้ก้าวไกล
เกียรติศักดิ์ศรีเรามีทั่วแดนไทย
ก้าวต่อไปสู่จุดหมายให้วัฒนา (ซ้ำ) **

 

ประวัติโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์

 

โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์เป็นโรงเรียน มัธยมขนาดเล็ก  ประจำตำบล ตั้งอยู่ในเขตตำบลสงเปลือย  อำเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์  46160  มีเนื้อที่ 58 ไร่  29  ตารางวา

วันที่ 7 กันยายน 2534 ทางสภาตำบลสงเปลือยได้มีมติที่ประชุมตกลงกันขอให้ทางโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร จัดตั้งสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลสงเปลือย  โดยให้เหตุผลถึงอุปสรรคปัญหาในการเดินทางของเยาวชนที่ต้องการศึกษาต่อ โดยทางสภาตำบลจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือที่ดิน จำนวน 45 ไร่ 29 ตารางวา

วันที่ 25 กันยายน 2534  นายถวิล  เรืองไชย ประธานสภาตำบลสงเปลือยได้ยื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

            วันที่ 20 ธันวาคม 2534  ได้มีหนังสือที่ กส (สศจ.) 0030/1057 แจ้งว่ากรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเขาวงพิทยาคารได้จัดตั้งโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร (สาขากุดบอด) ที่ตำบล          สงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

            วันที่ 20 มีนาคม 2535  พ่อค้า ประชาชน ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 6 ห้องเรียน เป็นโครงไม้อมเปลือก มุ่งหญ้าคา พื้นดินอันแน่น กั้นฝาแฝก บนเนื้อที่  45 ไร่ 29 ตารางวา ในบริเวณป่าช้าบ้านกุดบอด ตำบลสงเปลือย โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

             วันที่ 11 พฤษภาคม 2535 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้แยกเป็นเอกเทศจากโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร มีครู-อาจารย์ จำนวน 7 คน นักการจำนวน 1 คน ยามรักษาการณ์ 1 คน นักเรียนจำนวน 400 คน ผู้บริหารคนแรก คือ นายสัญชาติ  ตาลชัย ตำแหน่งครูใหญ่

ปีงบประมาณ 2536 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ แบบ ก จำนวน 1 หลัง  อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ แบบ ข จำนวน 1 หลัง  อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ แบบ ค จำนวน 1 หลัง  บ้านพักครู จำนวน 2 หลัง ห้องน้ำ ห้องส้วม สำหรับนักเรียน จำนวน 2 หลัง

ปี 2538 หลวงพ่อภาวนาพุทโธ ได้บริจาคที่ดินให้โรงเรียนจำนวน 13 ไร่ พร้อมอาคารเรียน 216 ล (ปรับปรุง 29) จำนวน 1หลัง

 ปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง

ปัจจุบันมีครูประจำการ 14 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูพิเศษ 2 คน    นักการภารโรง 1  คน พนักงานขับรถ 1 คน ปีการศึกษา  2560  มีนักเรียนทั้งหมด 102  คน จำนวน  6  ห้องเรียน

 

           ทำเนียบผู้บริหาร

 

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1

2

3

4

5

นายสัญชาติ  ตาลชัย                          

นายกิติพงษ์  โพธิ์พรม

นายพิสิฐพงศ์  แจ่มใส          

นายบรรจง  วันทา 

นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง

2535 - 2539

2539 - 2551

2551 - 2555

2555 – 2557

2557 – ปัจจุบัน

 

ข้อมูลอาคารสถานที่    

           อาคารเรียนถาวร

 1. อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก  ข  ค                           3  หลัง
 2. อาคารแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29) 16  ห้อง                1  หลัง
 3. อาคาร 216 ล 16  ห้อง                                        1  หลัง

         อาคารประกอบ

    1.โรงอาหาร ( สร้างปี 2547 )                                    1  หลัง  

 1. ห้องน้ำห้องส้วม                                                 2  หลัง

           ห้องเรียนพิเศษ

 1. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 23 เครื่อง
 2. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง 
 3. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1 ห้อง
 4. ห้องปฏิบัติธรรม 1 ห้อง
 5. ห้องสมุด 1  หลัง
 6. ห้องโสตทัศนศึกษา
 7. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 4 ห้อง
 8. ห้องแนะแนว 1 ห้อง
 9. ห้องกลุ่มสาระ / ห้องสมุดกลุ่มสาระ 5  ห้อง
 10. ห้องประวัติศาสตร์ 1 ห้อง
 • ห้องพิเศษ
 • ห้องผู้บริหาร/ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล / ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ /
 • ห้องสำนักงานกลุ่มการบริหารงบประมาณและแผน / ห้องสำนักงานกลุ่มการบริหารทั่วไป/ ห้องสำนักงานกลุ่มการบริหารกิจกรรมนักเรียน / ห้องสำนักงานกลุ่มการบริหารปกครองและวินัยนักเรียน 1  ห้อง / ห้องประชุม 1 ห้อง/ ห้องพยาบาล

 

 

 

                     

Publish modules to the "offcanvs" position.