วันครู 2563
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียน เหรียญทอง การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
การแข่งขันขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.ต้น และการจักสานไม้ไผ่ ม.ต้น
ประชุมสภานักเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธาน เปิดประชุมสภานักเรียน ขับเคลื่อนการพัฒนา เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
ลูกเสือเนตรนารีทำความดีเพื่อพ่อ
ลูกเสือเนตรนารีทำความดีเพื่อพ่อ ณ วัดป่าช้าพุทโธ บ้านกุดบอด
รด.จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ
รด.จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ณ โรงเรียนบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระหว่างวันที 13 -15 พฤศจิกายน 2562
ประเมินผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ลูกขาว-ฟ้า
โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ลูกขาว-ฟ้า
ไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สองมือศิษย์ก้มกราบแสนปลาบปลื้ม ไม่เคยลืมพระคุณครูผู้สอน แนะนำการแต่งเขียนเรียนบทกลอน ศิษย์ขอพรเทวาฟ้าประทาน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองนักเรียน
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ลูกขาว-ฟ้า รุ่น ๑๓
โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ลูกขาว-ฟ้า รุ่น ๑๓ นายเกษมสุข พลกล้า ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
มอบเกียรติบัตร โรงเรียพุทโธภาวนาประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนที่มีคะแนนพัฒนาการ เป็นอันดับที่ 4 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา 2562
สัปดาห์เผยแผ่ พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมนี้ ถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญงอกงามและยั่งยืนสืบไป
ผู้บริหารและคณะครู สรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562
13 เมษายน 2562 เวลา 09.09 น. นายธีรภัทร วงษ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ครูและบุคลากร โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและการทำงาน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3,6 ปีการศึกษา 2561
ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖
โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ จัดโครงการบริการวิชาการ
วันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้านการออกแบบ มีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
จัดอบรมอัคคีภัยและการป้องกันไฟไหม้
การจัดเตรียมอุปกรณ์ ระบบป้องกันอัคคีภัย และดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้เสมอ - จัดให้มีการฝึกซ้อม จำลองสถานการณ์ไฟไหม้ ... มีการจัดฝึกอบรม การซ้อมดับเพลิง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เข้าค่ายลูกเสือ/เนตรนารี โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์
นักเรียนได้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์และได้มีส่วนร่วมงานกับผู้อื่น มีความเชื่อมั่นในตนเองและเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป
ขอแสดงความยินดี
กับครุููและนักเรียน ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน รางวัลเหรียญทองระดับชาติ การออกแบบผลิตภัณฑ์
ขอแสดงความยินดี
กับครุููและนักเรียน ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ กิจกรรมจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.๑-ม.๓
ขอแสดงความยินดี
กับครุููและนักเรียน ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน รางวัลเหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.๔-ม.๖
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. 24 มี.ค.62
กิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร “6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้ง”
คณะครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเขาวง
เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 202 ราย
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก
กีฬาภายในโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันกีฬา ร่วมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเป็นประจำ สม่ำเสมอ และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมมิตรภาพ ความสามัคคี อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
งานอนุสรณ์รุ่นบุญกองข้าว
เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มในโรงเรียน
โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ รับการตรวจ เยี่ยมติดตาม ข้อสอบมาตรฐาน ม.1 ม.2
รับการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการสอบข้อสอบมาตรฐานของนักเรียน นำโดย นายวิญญู อุตระ ศึกษานิเทศก์ ผลดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

112

โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดบอด

 

      ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

ในระหว่างวันที่ 26 – 27 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2562

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดบอด

 

 

         

 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ ได้จัดให้มีการอบรมขึ้นเพื่อต่อยอดกิจกรรมตามนโยบาย โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สร้างองค์ความรู้ อีกทั้งเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องการส่งเสริมสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย ให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 83  คน  เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่  26 -27 กันยายน พ.ศ. 2562 รวม 2 วัน  

          

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 


พิมพ์   อีเมล