สายตรงผู้อำนวยการ

339

ทำเนียบผู้บริหาร

โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

 

ที่ ชื่อ-สกุล ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.- ปี พ.ศ. หมายเหตุ
 1 นายสัญชาติ  ตาลชัย  ผู้ดูแลสาขา  พ.ศ.2534- พ.ศ.2535  
นายสัญชาติ  ตาลชัย ครูใหญ่  พ.ศ.2535- พ.ศ.2538   
นายสัญชาติ  ตาลชัย อาจารย์ใหญ่  พ.ศ.2539- พ.ศ.2539   
นายกิตติพงษ์  โพธิ์พรม  อาจารย์ใหญ่  พ.ศ.2539- พ.ศ.2542   
นายกิตติพงษ์  โพธิ์พรม  ผู้อำนวยการ  พ.ศ.2542- พ.ศ.2551   เกษียณ

นายพิสิฐพงศ์  แจ่มใส 

ผู้อำนวยการ  พ.ศ.2551- พ.ศ.2555   

นายบรรจง  วันทา

ผู้อำนวยการ   พ.ศ.2555- พ.ศ.2557   
8

นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง

ผู้อำนวยการ พ.ศ.2557- พ.ศ.2562   

 นายไพโรจน์  เกื้อสุวรรณ

 ผู้อำนวยการ พ.ศ.2562-ปัจจุบัน  

 

 

 

 


พิมพ์   อีเมล