วันครู 2563
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียน เหรียญทอง การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
การแข่งขันขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.ต้น และการจักสานไม้ไผ่ ม.ต้น
ประชุมสภานักเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธาน เปิดประชุมสภานักเรียน ขับเคลื่อนการพัฒนา เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
ลูกเสือเนตรนารีทำความดีเพื่อพ่อ
ลูกเสือเนตรนารีทำความดีเพื่อพ่อ ณ วัดป่าช้าพุทโธ บ้านกุดบอด
รด.จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ
รด.จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ณ โรงเรียนบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระหว่างวันที 13 -15 พฤศจิกายน 2562
ประเมินผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ลูกขาว-ฟ้า
โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ลูกขาว-ฟ้า
ไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สองมือศิษย์ก้มกราบแสนปลาบปลื้ม ไม่เคยลืมพระคุณครูผู้สอน แนะนำการแต่งเขียนเรียนบทกลอน ศิษย์ขอพรเทวาฟ้าประทาน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองนักเรียน
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ลูกขาว-ฟ้า รุ่น ๑๓
โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ลูกขาว-ฟ้า รุ่น ๑๓ นายเกษมสุข พลกล้า ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
มอบเกียรติบัตร โรงเรียพุทโธภาวนาประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนที่มีคะแนนพัฒนาการ เป็นอันดับที่ 4 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา 2562
สัปดาห์เผยแผ่ พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมนี้ ถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญงอกงามและยั่งยืนสืบไป
ผู้บริหารและคณะครู สรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562
13 เมษายน 2562 เวลา 09.09 น. นายธีรภัทร วงษ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ครูและบุคลากร โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและการทำงาน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3,6 ปีการศึกษา 2561
ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖
โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ จัดโครงการบริการวิชาการ
วันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้านการออกแบบ มีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
จัดอบรมอัคคีภัยและการป้องกันไฟไหม้
การจัดเตรียมอุปกรณ์ ระบบป้องกันอัคคีภัย และดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้เสมอ - จัดให้มีการฝึกซ้อม จำลองสถานการณ์ไฟไหม้ ... มีการจัดฝึกอบรม การซ้อมดับเพลิง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เข้าค่ายลูกเสือ/เนตรนารี โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์
นักเรียนได้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์และได้มีส่วนร่วมงานกับผู้อื่น มีความเชื่อมั่นในตนเองและเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป
ขอแสดงความยินดี
กับครุููและนักเรียน ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน รางวัลเหรียญทองระดับชาติ การออกแบบผลิตภัณฑ์
ขอแสดงความยินดี
กับครุููและนักเรียน ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ กิจกรรมจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.๑-ม.๓
ขอแสดงความยินดี
กับครุููและนักเรียน ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน รางวัลเหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.๔-ม.๖
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. 24 มี.ค.62
กิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร “6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้ง”
คณะครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเขาวง
เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 202 ราย
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก
กีฬาภายในโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันกีฬา ร่วมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเป็นประจำ สม่ำเสมอ และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมมิตรภาพ ความสามัคคี อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
งานอนุสรณ์รุ่นบุญกองข้าว
เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มในโรงเรียน
โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ รับการตรวจ เยี่ยมติดตาม ข้อสอบมาตรฐาน ม.1 ม.2
รับการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการสอบข้อสอบมาตรฐานของนักเรียน นำโดย นายวิญญู อุตระ ศึกษานิเทศก์ ผลดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

624


พิมพ์   อีเมล